ZWIZD
Oferta w zakresie najmu lokali

  1. Komisyjne, protokolarne przejmowanie i przekazywanie lokali mieszkalnych i użytkowych.
  2. Podejmowanie działań zmierzających do wynajmu zwolnionych lokali (ogłaszanie, udostępnianie lokali celem wizji lokalnej, uzgadnianie warunków najmu z zainteresowanymi stronami).
  3. Sporządzanie projektów umów najmu oraz aneksów do umów w zakresie wynikającym z umowy, bądź na podstawie wniosku Właściciela. - lokali mieszkalnych, - lokali użytkowych, - ścian pod reklamy, - dzierżawy terenu.
  4. Ustalanie i uzgadnianie z właścicielami wysokości czynszów za lokale mieszkalne zajmowane przez najemców na podstawie decyzji administracyjnych oraz ich aktualizacja (obecnie w okresach półrocznych).
  5. Ustalanie wysokości kosztów eksploatacyjnych lokali z uwzględnieniem cen (zaliczek) mediów i ich analiza dla potrzeb i na wniosek Współwłaścicieli, w oparciu o umowę Współwłaścicieli o korzystaniu z pożytków i ponoszeniu kosztów utrzymania nieruchomości.
  6. Aktualizacja danych najemców i użytkowników lokali mieszkalnych.
  7. Udział w eksmisjach komorniczych.
  8. Udział w komisyjnych wejściach do lokali nieudostępnionych dobrowolnie przez najemców.
  9. Wystawianie zaświadczeń dotyczących najmu na pisemny, uzasadnionywniosek zainteresowanych.
  10. Potwierdzenie wniosków mieszkaniowych o dotację.
 
CMS & Design by ilogic.pl Zaloguj się
O firmieAktualnościOfertaWzory umówAkty prawneKontaktWyślij stan wodomierza