ZWIZD
Obsługa administracyjna, rozliczeniowa, windykacyjna

 1. Prowadzenie ewidencji Właścicieli lokali i Najemców oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości.
 2. W przypadku sprawowania zarządu nieruchomością zawieranie w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych umów na dostawę wody, energii cieplnej, energii elektrycznej, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości itp. W przypadku sprawowania administracji pomoc Zarządowi Wspólnoty w zawieraniu umów.
 3. Kontrola realizacji umów wymienionych w punkcie 2.
 4. Utrzymanie we właściwym porządku i czystości klatki schodowej, pomieszczeń wspólnych oraz chodnika i posesji.
 5. Przygotowanie planów gospodarczych bądź pomoc przy ich przygotowaniu (w zależności od powierzonej Zrzeszeniu funkcji).
 6. Przygotowanie, organizowanie i obsługa zebrań Wspólnoty bądź pomoc w tym zakresie.
 7. Reprezentacja Wspólnoty Mieszkaniowej – stosownie do udzielonych przez nią w tym zakresie pełnomocnictw.
 8. Sporządzanie (bądź pomoc przy sporządzaniu – w zależności od powierzonej Zrzeszeniu funkcji) umów najmu dotyczących powierzchni wspólnej nieruchomości.
 9. Zawiadamianie członków Wspólnoty o należnych opłatach.
 10. Sporządzanie faktur, rachunków dla Najemców części wspólnych nieruchomości.
 11. Księgowanie wpłat dokonywanych na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej, windykacja zadłużeń, przygotowywanie spraw do postępowania sądowego o zapłatę należności.
 12. Bieżące informowanie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o zaległościach z tytułu opłat zarówno właścicieli lokali jak i Najemców.
 13. Organizowanie odczytów podliczników i liczników wody.
 14. Rozliczanie zaliczek wnoszonych przez Właścicieli z tytułu wody, energii cieplnej i innych mediów.
 15. Sporządzanie umów – zleceń, umów o dzieło, umów o pracę w przypadku zatrudniania przez Wspólnotę osób fizycznych i rozliczanie ich z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
 
CMS & Design by ilogic.pl Zaloguj się
O firmieAktualnościOfertaWzory umówAkty prawneKontaktWyślij stan wodomierza